Partneri

Digitalizáciu kina Danubius finančne podporil:

Audiovizuálny fond

O kine

Audiovizuálna tvorba je spomedzi všetkých umeleckých druhov a oblastí kultúrnych aktivít svojím dosahom a pôsobnosťou najefektívnejším prostriedkom prezentácie spoločenských a kultúrnych tradícií krajiny a zároveň aj účinným nástrojom zachovania a rozvoja jej kultúrnej identity a rôznorodosti.
3D Kino Danubius v Štúrove patrí k malým kinám na Slovensku, ale má za sebou viac ako 90 ročnú prevádzku
Štúrovské  veľmi rýchlo zareagovalo na  potrebu digitalizácie a s  finančnou podporou Audiovizuálneho fondu a mesta Štúrovo bolo  v polovici roku 2011zdigitalizované.
Kino disponuje osemkanálovým priestorovým zvuk Dolby Surrnound 7.1, digitálnym obrazom a samozrejme X.pand 3D  systémom s aktívnymi okuliarmi. Kinosála je klimatizovaná, esteticky veľmi vkusne upravená a pohodlnými  čalúnenými sedadlami.
Pri detských predstaveniach  pre najmenších  divákov poskytujeme týmto aj detské podsedáky, aby  tí najmenší mali možnosť nerušene sledovať filmové predstavenia.
Svojou kapacitou 147  miest na sedenie uspokojuje  záujem verejnosti o kinematografické umenie. Moderným technickým vybavením je momentálne reprezentatívnym zariadením svojho druhu v meste Štúrovo so svojimi viac  ako 10 tisíc obyvateľmi ako aj  v jeho spádovej oblasti.  Nachádza sa na pešej zóne v centre mesta Štúrovo.

 

Vnútorný poriadok kina Danubius ŠTÚROVO

!!! ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !!!

– Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované!

– Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia.

– Sála je sprístupnená 10 minút pred začiatkom filmového predstavenia.

-- Obsadzujte len tie sedadlá , ktoré máte označené na vstupenke.

– Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov!

Podmienky týkajúce sa vekovej vhodnosti a prístupnosti filmov


Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

Základný hrací profil

Hrací profil kina je  od januára 2023 od stredy do nedele (pondelok a utorok je zatvorené), počas letnej turistickej sezóny je rozšírený o predstavenia rodinného charakteru.

Denne o 19.00 hodine večerné predstavenia, v sobotu a nedeľu od 15.00h a 17.00 hodiny detské filmy ak nie je uvedené inak s ohľadom na minutáž filmu.

Pokladňa je otvorená pol  hodinu pred začiatkom prvého predstavenia v aktuálnom dni a zatvára sa 15 minút po začiatku posledného predstavenia.

Predpredaj vstupeniek denne v pokladni kina na všetky predstavenia v príslušnom mesiaci.

 

Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný! Rovnako je zakázaný aj vstup s alkoholickými nápojmi. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do kina nosiť strelné zbrane! V priestoroch kina je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom!

V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, bude návštevník vyzvaný na upustenie od takéhoto správania. V prípade opakovaného nevhodného správania bude z predstavenia vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného. Používanie mobilného telefónu príp. tabletu v akejkoľvek forme je počas celého filmového predstavenia prísne zakázané. V prípade, že spozorujete podozrivé chovanie neváhajte upozorniť personál kina.

Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 6 divákov s platnou vstupenkou. Výnimkou môžu byť predstavenia európskej filmovej tvorby.

Vstupenky po ich zakúpení či už v pokladni kina, alebo prostredníctvom internetu, nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenie zo strany Kina Danubius Štúrovo. V takomto prípade budú návštevníkovi peniaze za zakúpené vstupenky vrátené v plnej výške v pokladni kina po predložení platnej vstupenky. Dbajte preto na dôsledné overenie si predstavenia o ktoré máte záujem ešte pred samotným nákupom vstupenky. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám.

Všetky filmy/predstavenia sú chránené autorskými právami a preto je zakázané zhotovovať akékoľvek vizuálne, zvukové či audio-vizuálne záznamy na všetkých našich premietaniach a predstaveniach. V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia SR.

 

 

Pravidlá zapožičiavania 3D okuliarov

 

1.      3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina Danubius Štúrovo návštevníkovi kina  Danubius sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania  filmu v 3D.

2.      3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne.

3.      3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

4.      3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

5.      Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Danubius , ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné.

      Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.

6.      Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením, taktiež ich nečistiť, nakoľko akákoľvek neodborná manipulácia môže spôsobiť ich poškodenie, za ktoré je divák zodpovedný.

7.      Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare nefungujú správne, musí vyhľadať personál kina Danubius pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

8.      V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

9.      Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov.

10.  V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.

11.  Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

12.  O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov.

      V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná policajná hliadka.

Fotogaléria

Nájdi svoj film